Goed dat u deze pagina bekijkt, want veel bedrijven doen dit niet!

Wij leggen u niet zomaar onze verkoopvoorwaarden op, maar schikken ons naar uw inkoopvoorwaarden. Wij adviseren onze klanten dan ook altijd om hun eigen inkoopvoorwaarden te hanteren.

Heeft u nog geen inkoopvoorwaarden dan helpen we u hier graag bij.

Accepteren uw leveranciers uw inkoopvoorwaarden niet, neem contact op met ons dan kunnen we u hierbij helpen.

Mocht u hier geen interesse in hebben, hierbij onze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden dienstverlening van bluetrue, gevestigd en kantoorhoudende aan Maalderijstraat 15, 4909 BS te Oosteind, Kamer van Koophandel nummer 69444676.

1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door bluetrue werkzaamheden worden verricht voor en/of adviezen aan u worden verstrekt (“Diensten”).
 2. Indien u zelf algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt tegen de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk bezwaar gemaakt en worden deze door bluetrue niet geaccepteerd.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zal blijken te zijn, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn. Alle overige bepalingen blijven geldig.

 

2.Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht, etc.

 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand na bevestiging van de door bluetrue aangeboden opdrachtbevestiging tot dienstverlening. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden bluetrue slechts na bluetrue’s schriftelijke bevestiging.
 2. bluetrue behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
 3. Aan bluetrue verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen en niet tot resultaatverplichtingen.

 

3.Uitvoering van de Diensten

 1. bluetrue voert de Diensten uit op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij u zich uitdrukkelijk akkoord verklaart dat bluetrue ook ten behoeve van andere opdrachtgevers diensten verricht.
 2. bluetrue zal de Diensten met zorg uitvoeren, naar eigen inzicht, maar wel in afstemming met u, zodat de Diensten optimaal door blue true geleverd worden.
 3. Indien er door bluetrue een termijn genoemd wordt voor uitvoering van de Diensten is deze indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt zal bluetrue u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

 4.Vertrouwelijke informatie

 1. Wij zullen beiden alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de van de ander in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
 2. Door u aan bluetrue verstrekte persoonsgegevens zullen door bluetrue niet worden gebruikt voor of verstrekt worden aan derden voor andere doeleinden dan de uitvoering van de Diensten, behoudens voor zover bluetrue op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

 

 5.Uw medewerking

 1. Om de overeenkomst goed uit te kunnen voeren zult u steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan bluetrue die nodig is voor de correcte uitvoering van de Diensten verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de Diensten noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door u ter beschikking zijn gesteld, of indien u op andere wijze niet aan (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is bluetrue bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.
 2. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door u aan bluetrue verschafte informatie.

 

6.Wijziging en meerwerk

 1. bluetrue zal u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen ons nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de Diensten het tijdstip van voltooiing van de overeenkomst zal worden beïnvloed.
 2. Indien een vast honorarium voor de opdracht is afgesproken zal bluetrue u tevoren inlichten indien en in hoeverre een nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de overeenkomst tot gevolg heeft dat het overeengekomen honorarium zal worden overschreden.

 

 7.Honorarium en betaling

 1. Het honorarium wordt vastgesteld door het aantal bestede uren maal het overeengekomen uurtarief. De boekhouding van bluetrue is hierbij leidend. Het honorarium is in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW).
 2. Alle declaraties zullen door u worden betaald overeenkomstig de op de declaratie vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities dient een factuur binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur, of reclames, schorten uw betalingsverplichting niet op.
 3. Indien u de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, dan bent u, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, direct in verzuim. Vanaf dat moment tot aan de dag der algehele voldoening bent u de wettelijke rente verschuldigd alsmede eventuele door bluetrue gemaakte incassokosten waarvan de hoogte wordt bepaald conform de Wet Incassokosten. U zult tevens de volledige gerechtelijke kosten verschuldigd zijn.
 4. Indien uw kredietwaardigheid daartoe aanleiding geeft kan bluetrue tijdens de looptijd van de overeenkomst, vooruitbetaling(en) en/of nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan bluetrue de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

 

 8.Niet toerekenbare tekortkoming

 1. bluetrue is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor bluetrue redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van bluetrue ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichting bestaande omstandigheden welke krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen niet voor het risico van bluetrue komen.
 2. bluetrue is gerechtigd betaling te vorderen van het honorarium voor de Diensten die reeds waren verstrekt voordat de niet toerekenbare tekortkoming veroorzakende omstandigheid zich voordeed. In ieder geval dient u de kosten van de door bluetrue ten behoeve van de Diensten ingeschakelde derden en verder gemaakte kosten volledig te betalen.

 

 9.Inschakeling derden

 1. Indien het nodig is voor de uitvoering van de Diensten, is het bluetrue toegestaan om gebruik te maken van derden. bluetrue zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren met u overleggen en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 

 

10.Aansprakelijkheid

 1. Indien bluetrue aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien u aantoont dat u schade heeft geleden door een handelen of nalaten van bluetrue of een door bluetrue ingeschakelde derde, die bij zorgvuldig en deskundig handelen zou zijn vermeden, is bluetrue voor de schade aansprakelijkheid tot maximaal de voor de betreffende aanspraak van toepassing zijnde limieten onder de door bluetrue afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerder met het eigen risico.
 3. In het geval de in lid 2 van dit artikel bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van bluetrue in een specifiek geval geen dekking verleent, dan is de aansprakelijkheid voor de schade van bluetrue beperkt tot ten hoogste een bedrag van het honorarium over een periode van zes maanden.
 4. bluetrue heeft te allen tijde het recht om de door u te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.
 5. Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade. bluetrue is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van bluetrue of zijn ondergeschikten.
 7. Indien u aan bluetrue informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, vrijwaart u bluetrue voor schade veroorzaakt door virussen en defecten. bluetrue is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door bluetrue gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door bluetrue kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.
 8. bluetrue is nimmer aansprakelijk voor schade die door u of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door u verstrekte inlichtingen.
 9. De in leden 2 t/m 8 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door bluetrue ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.

 

 11.Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de alle diensten die wij voor u uitvoeren is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen tussen u en ons zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Breda.

 

 12.Wijzigingen en aanvullingen

 1. Wijzigingen en/of aanvulling van deze algemene voorwaarden binden ons beiden met ingang van de dag, volgend op de dag van toezending daarvan door bluetrue.